Dansk editionshistorie

Dansk Editionshistorie er et tværfagligt forskningsprojekt, der som sit formål har at give en historisk og systematisk fremstilling af, hvilke videnskabelige udgaver der er blevet foranstaltet i Danmark eller af danske lærde fra renæssancen til i dag. Projektet har tre tyngdepunkter:

    1. græsk og latinsk litteratur, især fra antikken, men også latinske værker fra middelalder og renæssance.
    2. vestnordisk og dansk middelalderlitteratur
    3. nysproglig dansk litteratur (dvs. litteratur opstået efter bogtrykkerkunstens opfindelse)

Projektet introducerer det nye forskningsfelt editionshistorie i Danmark. Editionshistorien er en gren af videnskabshistorien, men med fokus på udgivervirksomheden som en selvstændig videnskab – med egne mål, motiveringer, metoder, teoridannelser, resultater og institutioner.

Videnskabelige udgaver transmitterer ikke blot historien, men er selv indfældet i den. Udgivernes praksis og deres bagvedliggende teori er lige så historiske fænomener som deres genstande, teksterne – og denne erkendelse er basis for editionshistorien.

Dansk Editionshistorie involverer 26 forskere fra Danmark og Island. Projektet støttes af Velux Fonden med i alt 6 millioner kr. for årene 2011-16.